Stichting Zorgcocon

Kwido pa Anciano

  

 

 

 

Op zaterdag 12 december genoten 12 deelnemers van een gezellige dag. De dagopvang is tweemaal per week open op dinsdag en zaterdag van 11 tot 15 uur.

 

 

 

Op dinsdag 8 december startte het inlooptraject. De ca. 40 deelnemers gaven aan het een succesvolle dag te vinden. Na de warme maaltijd kregen de deelnemers Nederlandse taallessen van het Albeda College.

Op maandag 23 november heeft de stichting de Gevolmachtigde minister Van  der Plank van de Nederlandse Antillen gesproken over de doelstelling van de stichting tijdens zijn bezoek in Rotterdam. Hij vond het een prachtig initiatief en droeg de stichting een warm hart toe.

Op zaterdag 14 november hebben wij in samenwerking met Zorgcentrum Simeon en Anna een gezellige informatieve middag georganiseerd voor onze Antilliaanse ouderen en mantelzorgers. Het was een bijzonder succesvolle middag, met een optreden van een Antilliaanse zanger. Meer dan 50 ouderen bezochten de bijeenkomst en de stichting ontving diverse aanmeldingen. 

Tijdens deze bijeenkomst hebben we gesproken met de heer R. Candelaria, directeur van het Antillenhuis. Hier zetelt de vertegenwoordiging in Nederland van de regering en de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen. Vanuit het Antillenhuis is grote belangstelling voor de activiteiten van Zorgcocon. 

De heer Candelaria gaf aan zeer onder de indruk te zijn van ons initiatief en wenst ons veel sterkte en volharding toe. Het Antillenhuis gaat onze stichting daar waar mogelijkheden liggen, assisteren.

 Op donderdag 20 augustus 2009 organiseerde Kristal een voorlichtingsbijeenkomst voor de Raad van Toezicht en medewerkers van AMFO (Stichting Antilliaanse Medefinacierings Organisatie). Doel was om beter beeld en achtergrond informatie te geven van innovatieve/lopende Antilliaanse projecten in Nederland.

Ruthmila Cicilia was uitgenodigd om het initiatief en de noodzaak voor een kleinschalig woonproject voor Antilliaanse ouderen in Rotterdam toe te lichten. Zij kreeg de gelegenheid om te spreken met oud-minister mevrouw S. Dekker, thans voorzitter van de Raad van Toezicht van AMFO. Daarbij gaf mevrouw Dekker te kennen dat ze onder de indruk was van dit mooie maatschappelijke initiatief. Ze draagt het project een warm hart toe. Daarnaast zit mevrouw Dekker in de Raad van Commissarissen en houdt zij toezicht op de gang van zaken bij Kristal en adviseert ze over het beleid.

Initiatiefneemster Ruthmila wordt geïnterviewd door Puerto Latino TV. Hierin vertelt ze vol enthousiasme hoe ze tot het idee is gekomen om deze kleinschalige woonvorm op te zetten en wie er terecht kunnen.

Op 15 mei 2009 hielden wij, in samenwerking met Stichting Laurens en Stichting Alzheimer Nederland, onze eerste voorlichtingsmiddag in Zorgcentrum Simeon en Anna in Rotterdam-Zuid. De circa 80 aanwezigen reageerden enthousiast op onze kleinschalige woonvorm, die in gesproken woord en met een film gepresenteerd werd. Die middag ontvingen wij diverse aanmeldingen voor deelname, die we direct konden plaatsen in onze pilot bij Simeon en Anna. Uit deze voorlichtingsmiddag kwam interessante informatie, waarmee we aan de slag konden ons initiatief nog meer toe te spitsen op de wensen van ouderen. Bijzonder is dat de belangstelling niet alleen van Antillianen uit Rotterdam maar zelfs vanuit het hele land kwam!