Stichting Zorgcocon

Kwido pa Anciano

  

ANBI-status

Giften aan een goed doel zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting, mits het goede doel een ANBI-status heeft. Sinds 2009 heeft Stichting Zorgcocon deze ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor meer informatie kijk op de site van de belastingdienst www.belastingdienst.nl

Stichting Zorgcocon, Kwido pa Anciano, is in december 2008 opgericht door Ruthmila Cicilia.
Na diverse studies op sociaal, pedagogisch en psychiatrisch gebied, heeft zij gekozen om te werken in de gezondheidszorg, met name de thuiszorg.
In dit werk werd zij geconfronteerd met het feit dat de bestaande voorzieningen vaak niet aansluiten bij de behoefte van ouderen met een migratie achtergrond.
Dit heeft haar geïnspireerd om zich te gaan inzetten om een aantal van die lacunes te overbruggen.
De doelstelling op lange termijn is het realiseren van een kleinschalige woonvorm ten behoeve van Caribische senioren.
Gestart werd met een ontmoetingsplek voor Caribische ouderen in Simeon en Anna aan de Strevelsweg. Na twee jaar is St. Zorgcocon verhuist naar De Beukelaar, een cultuursensitieve woonzorgcentrum van Laurens. Stichting Zorgcocon heeft bijgedragen tot de realisatie van dit woonzorgcentrum, waar behalve een Caribische dagopvang een hele vleugel is ingericht voor meerdere in Rotterdam aanwezige culturen. Marokkaans, Hindoestaans, Turks en Caribisch.
De dagbesteding is bestemd voor ouderen zonder indicatie en dient ook als ontmoetingsplek. De dagbesteding wordt bezocht door Caribische ouderen uit alle wijken van Rotterdam.
Naast recreatieve activiteiten zoals spelletjes met name domino, wordt er voorlichting gegeven over verschillende onderwerpen, waar de senioren mee te maken krijgen.
- gezondheid
- gezonde leefstijl en voeding
- gebruik medicatie
- financiën
- schulden en budgettering
- wetten- en regelgeving van o.a.
- SVB - AOW - Sociale Dienst
- valpreventie
- WMO
- mantelzorg
- etc.etc.
De ouderen krijgen koffie, thee, water of limonade. Ook kunnen zij een Caribische maaltijd nuttigen  tegen een minimale vergoeding. In samenwerking met andere seniorenorganisaties worden er ook rollator- en rolstoelvriendelijke uitstapjes gemaakt.
De dagopvang wordt bemenst door vrijwilligers. Er worden eenvoudige hulpvragen beantwoord. Invullen formulieren. Brieven lezen. Meer complexe hulpvragen worden verwezen naar de Vraagwijzer in hun buurt.
De vrijwilligers krijgen scholing, cursussen en voorlichting aangeboden om de afstand naar de arbeidsmarkt te verkleinen. Er is dan ook veel positief verloop onder de vrijwilligers.
Stichting Zorgcocon ontplooit activiteiten in verschillende wijken van Rotterdam. Feijenoord, Hoogvliet en Prins Alexander.
De overheid heeft in heel Nederland 800 verzorgingshuizen wegbezuinigd. Hierdoor is er een gat ontstaan in de ouderenzorg en huisvesting. Er is in Rotterdam een groot tekort aan sociale huisvesting voor ouderen. Stichting Zorgcocon heeft een woonzorgconcept ontwikkeld voor Caribische senioren. In samenwerking met SOR is een woongroep gestart voor Caribische ouderen. In het Caribisch gebied spreekt men verschillende talen, waardoor er raakvlakken zijn met andere migrantenouderen.

Doelstelling op korte termijn:
- het leven van Caribische ouderen draaglijker te maken.
- zowel materieel als immaterieel.
- actieve ondersteuning mantelzorgers.
- Stichting Zorgcocon zoekt altijd samenwerking met andere partijen. o.a.
- Armoedeplatform
- Alzheimer Nederland
- Kennis overdracht naar Hogeschool Rotterdam
- NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten)
- Pharos
- Humanitas
- Pameijer
- LelieZorg
- CVD